Hopp til innhold

Disclaimer

Informasjon på disse nettsider baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, og Invento har gjort nødvendige tiltak for å sikre at informasjonen er presis og fullstendig. Invento kan ikke garantere at informasjonen er presis eller fullstendig all den tid den baseres på kilder eller vurderingsgrunnlag som er utenfor vår kontroll.

Link til informasjon utenfor invento.no er lagt opp for å fylle et potensielt informasjonsbehov hos besøkende. Invento påtar seg intet ansvar for informasjon som finnes hos tredjepart.

Informasjonen skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av informasjon på disse nettsider.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, den enkelte forvalters dyktighet, risiko samt kostnader ved forvaltning. 

Tvister som måtte oppstå som følge av informasjon funnet på disse nettsider skal avgjøres etter norsk rett, med Oslo som verneting.

Share on Facebook